Izolace stěn ušetří spoustu energie

Zejména starší domy se špatnou tepelnou izolací pohlcují zbytečně velkou část rozpočtu domácnosti. Nejslabším místem je většinou tepelná izolace vnější části budovy. K ní patří všechny plochy, které oddělují teplé vnitřní prostory od studeného vnějšího vzduchu, tedy střecha, fasáda a sklep se všemi okny a dveřmi. Předpokladem pro ekonomickou a energeticky efektivní sanaci však je, aby opatření na úsporu energie byla rozumná a vzájemně na sebe navazovala.

V této souvislosti je zajímavé zjistit, jaký je skutečný potenciál úspor, pokud například instalujeme nová okna nebo tepelně izolujeme vnější stěny. Neboť pouze optimální kombinace opatření souvisejících s tepelnou izolací a vzduchotěsností zabrání ztrátám tepla a sníží energetickou potřebu domu. Pokud nechcete realizovat pouze jediné opatření a uvažujete o kompletní sanaci vašeho objektu, pak je jistě rozumné využít energetického poradenství. Získáte tím jasný přehled a máte možnost zpracovat si celistvý modernizační projekt.


Návod

1. Možnosti úspor

Některé staré budovy „pohltí“ více jak 30 litrů topného oleje na jeden metr čtvereční obytné plochy. Takový „žrout energie“ se přitom nedá poznat na první pohled. Teprve infračervená termografická kamera vám zobrazí energeticky slabá místa u takového typického rodinného domu (viz obr. vlevo) z 60. let. Mnozí majitelé domů si přesto kladou otázku, zda si mají svůj domov modernizovat už dnes, nebo ještě raději počkat. Vzhledem k očekávanému nárůstu cen energií, tedy za elektrický proud a plyn, ale i zvyšující se ceny dřeva, krácení příspěvků a podpor, je každopádně vhodné tuto investici neodsouvat.

Ten, kdo je rozhodnut, že svůj dům zmodernizuje, ten by současně měl přemýšlet o realizaci energetických úsporných opatření. Tím si ušetří do budoucna nejen peníze, ale zvýší také hodnotu budovy a zlepší obytné klima. Zároveň taková investice přispěje i ke kvalitě životního prostředí, neboť dojde ke snížení emisí oxidu uhličitého. Velkou část energie na topení je možno uspořit například tepelnou izolací domu. Při řádném tepelném odizolování venkovních stěn, střechy a stropu sklepa je možno snížit energetickou spotřebu rodinného domu o cca 35 %. I stará okna představují skutečné „žrouty tepla“.

Průměrný řadový dům ztratí 40 % pokojového tepla přes nedostatečně izolovaná okna. Moderní izolační skla udrží teplo v místnosti. A co je nejdůležitější, svou investici si amortizujete úsporami a to v poměrně krátkém čase.

2. Sanaci je třeba naplánovat od základu

Pro majitele domů nebo stavebníky, kteří chtějí ušetřit energii nebo chtějí aplikovat obnovitelné zdroje energie, existují speciální podpůrné programy, poskytované státní správou (tzv. Zelená úsporám). Informujte se proto i o možnostech této podpory. Poradenství v oblasti energie dělá jasno v „džungli“ norem a umožňuje získat komplexní plán modernizace. Poradce předkládá po své analýze energetický pas, který slouží jako základ pro plánování renovace. Tento certifikát energie je podobný energetickému štítku pro elektrická zařízení a poskytuje informaci o tom, kolik energie je potřeba v současnosti na vytápění domu na metr čtvereční a jaké práce je potřeba udělat, aby renovace měla smysl.

Důležité je, abyste včas před zahájením modernizace informovali příslušné úřady, pokud to samotná modernizace vyžaduje. Zároveň je dobré sledovat různé programy – například výše uvedený program „Zelená úsporám“, které vyhlašují orgány státní správy a do nich se včas zapojit, protože disponují omezenými finančními prostředky. Ten, kdo pošle zavčas kompletní žádost s podklady, má větší šanci na získání dotace.

Jak funguje tepelná izolace: Každý (stavební) materiál má svou vlastní tepelnou vodivost. Například beton vede teplo velmi dobře, má tedy špatné tepelněizolační vlastnosti. Naproti tomu vzduch (neproudící) je špatným vodičem tepla. Výrobci tepelněizolačních materiálů této vlastnosti využívají – obalí vzduch! Materiál, obsahující nesčetné malé vzduchové bublinky, se proto zvláště dobře hodí jako tepelný izolační materiál. Další velkou výhodou je, že tloušťka vrstvy, v poměru k dalším materiálům (beton, cihla, pórobeton nebo dřevo) je výrazně menší, při zachování stejného izolačního účinku!

Existuje celá řada tepelněizolačních materiálů: Izolační materiály z plastu a tvrzené pěny (expandovaný polystyrén – EPS, extrudovaný polystyrén XPS, polyuretan), minerální vata nebo izolační materiál z minerálních vláken (kamenná vlna či minerální vata, skelná vata), minerální izolanty (perlit, pěnové sklo) a izolační materiály z obnovitelných surovin (celulóza, len, konopí, dřevo). Pro každé sanační opatření existuje správný izolační materiál. Například tvarově stabilní desky se nejlépe hodí na průběžné izolační vrstvy (např. izolaci vnějších stěn nebo izolaci prostor nad krokvemi). Naproti tomu střešní krokve a další duté prostory se dají dobře izolovat pružnými materiály. Ty zvláště dobře vyplní daný meziprostor a takto brání vzniku či redukují tepelné mosty. Pokud primární roli hraje tloušťka izolačního materiálu, například tam, kde je k dispozici málo místa (např. u stropu sklepa), tam použijte izolační materiál s velmi dobrými izolačními vlastnostmi, tedy s co nejnižší tepelnou vodivostí.

Platí zásada, že je vhodné používat pouze tepelněizolační materiály, které jsou povoleny stavebním dozorem k použití. Toto povolení k použití je zároveň dokladem o vhodnosti pro konkrétní aplikaci, vydané nezávislým kontrolním orgánem.

3. Tepelná izolace od střechy až po sklep

Určité tepelné ztráty u samostatně stojícího rodinného domu bez dostatečné tepelné izolace si mohou redukovat i řemeslně zruční laikové formou aplikace určitých energeticky úsporných stavebních opatření. Pokud si například tepelně izolujete venkovní stěny, střechu a strop sklepa, můžete snížit energetickou spotřebu o cca 35 %.

Doporučení: Některé tepelněizolační práce byste však měli ponechat pouze profesionálům, například vnější zateplení střešních prostor!

Existují různé možnosti jak ochránit půdní prostor před ztrátami tepla – jednou z nich je tepelná izolace mezi krokvemi. Tato varianta má smysl především tehdy, chcete-li dále stavebně upravit jinak nepoužívané podkroví. Každopádně však, než se rozhodnete a vyberete určitou izolační variantu, požádejte o radu odborníka.

Další informace najdete v BAUHAUS Tipu od profesionála:

Pokud se strop nachází pod nevyhřívaným, nebo jen zřídka vyhřívaným podkrovím, nebo přímo pod plochou a nedostatečně tepelně izolovanou střechou, uniká teplo téměř bez zábran směrem ven. Zde může pomoci tepelněizolovaný zavěšený strop, který zajišťuje tepelné oddělení mezi vytápěným a nevytápěným podlažím.

Další informace najdete v BAUHAUS Tipu od profesionála:

Značnou tepelnou ztrátu přes venkovní stěny můžete u rodinného domu významně redukovat tepelnou izolací fasády. V takovém případě se tepelněizolační desky lepí přímo na fasádu, která byla předtím odpovídajícím způsobem upravena. Potažení stěn speciální armovací tkaninou chrání materiál před poškozením v důsledku trhlin a zajišťuje jeho odolnost vůči rázům. Stavební substance je touto tepelnou izolací fasády chráněna před poškozením vlivem kolísání teploty, vlhkosti, plísní nebo řasami a přispívá k daleko příjemnějšímu obytnému klimatu.

Další informace najdete v BAUHAUS Tipu od profesionála:

Při tepelné izolaci stropů sklepa ze studené strany, se izolační desky celoplošně lepí na strop speciální maltou. Má-li být zabráněno vzniku tepelných mostů, musí být desky přiloženy k sobě bez mezer a s přesahem, aby nikde nedošlo ke vzniku křížové spáry. Izolační materiál by měl mít tloušťku minimálně 12 cm. Každý centimetr navíc znamená další tepelnou ochranu, s vynaložením jen minimálních materiálových nákladů navíc.

Další informace najdete v BAUHAUS Tipu od profesionála:

Také přes stará okna se ztrácí velké množství drahé energie na vytápění. Naproti tomu okna s moderním izolačním sklem vynikajícím způsobem izolují teplo. Pokud je okenní rám ještě v dobrém stavu, stačí vyměnit staré skleněné tabule. Nebo můžete vyměnit hned celé okno – zejména tehdy, uvažujete-li o generální renovaci domu.

Tip

Pojmy související s tepelnou izolací

Třída stavebního materiálu (podle DIN 4102)

Stavební materiály se podle své reakce na oheň dělí do tříd:

A = nehořlavé stavební materiály;

A1 a A2 = nehořlavé stavební materiály, které prodlužují odolnost konstrukčních dílců proti požáru;

B = hořlavé stavební materiály;

B1 = těžce zápalné;

B2 = normálně zápalné;

B3 = snadno zápalné stavební materiály.

Blower-Door-Test

Ke zjištění vzduchotěsnosti domu se používá měřicí metoda diferenciálního tlaku, také nazývaná „blower-door“ test: ventilátor zasazený do rámu s plachtou tlačí vzduch dovnitř do budovy, nebo jej vysává ven. Z objemu vzduchu v budově se pak stanoví porovnávací hodnota, tzv. intenzita výměny vzduchu. Ta slouží k výpočtu zbytečně unikající energie a u budov s ventilačními zařízeními by neměla být větší jak 1,5; u budov bez ventilačních zařízení pak ne více jak 3.

Tepelněizolační materiály

Pro tepelnou izolaci se používají stavební materiály s velmi malou tepelnou vodivostí. Podle místa použití se pak používají parotěsné nebo difúzně otevřené tepelněizolační konstrukce. Důležitou roli při volbě vhodného tepelněizolačního materiálu hraje také zvuková izolace, kročejová neprůzvučnost a chování v případě požáru. K dostání jsou desky, role, rohože, netkané textilie nebo volný materiál pro nasypání. Izolační materiály sestávají z napěněných umělých hmot, minerální vlny nebo organických substancí (celulóza, korek, dřevo, ovčí vlna, konopí, len, chaluhová vlákna, atd.).

Parozábrana/parobrzda

Parozábrana zabraňuje průchodu vlhkého vzduchu z interiéru přes konstrukční skladbu. Poněvadž vodní pára vždy proudí z teplého do studeného prostoru, je parozábrana instalována mezi vnitřním opláštěním a tepelněizolační vrstvou. Vodní pára nemůže proniknout do tepelné izolace a tam kondenzovat. Parozábrana zabraňuje vzniku škod vlivem vlhkosti.

Energetická sanace

Pojmem energetická sanace se rozumí všechna opatření, která přispívají ke snížení energetické spotřeby, zejména spotřeby energie na vytápění. Patří k ní tepelná izolace fasád, střechy a sklepa, výměna oken a domovních dveří v souladu s ustanoveními nařízení o energetických úsporách. Mezi další opatření ke snížení energetické spotřeby patří sanace topného systému, využití solárních zdrojů a energeticky účinných elektrických přístrojů, kontrolované větrání obytných prostor a obecně uvědomělé chování při spotřebě energie.

Energetický průkaz

Nařízení o úspoře energie říká, že vlastník domu je povinen nechat si v určitých případech vystavit energetický průkaz. Tento energetický průkaz může mít podobu průkazu o spotřebě/potřebě a je dokladem o ohodnocení budovy z energetického hlediska.

Nařízení o úspoře energie

Nařízení o úspoře energie a nařízení o tepelné ochraně  jsou dvě spolu související nařízení. Stanovují maximální hranici energetické spotřeby u novostaveb a povinnost modernizovat stávající budovy.

Spotřeba tepla na vytápění (kWh/m2/rok)

Spotřeba tepla na vytápění v jednotkách kWh/m2/rok udává, kolik energie za rok je třeba vynaložit k tomu, aby vytápěné místnosti domu byly vyhřáty. Do této hodnoty se nepočítá potřeba energie na přípravu teplé vody a na chlazení v létě. Při výpočtu se uvažuje pouze s podlahovou plochou vytápěných místností, tedy např. bez sklepních prostor.

Hodnota U

Dříve také známá jako hodnota „k“, popisuje možné tepelné ztráty stavebního dílce vlivem tepelné vodivosti. Měření probíhá tak, že se měří množství tepla, které během jedné hodiny projde jedním metrem čtverečním plochy stavebního dílce při teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku 1 Kelvin. Čím nižší je hodnota U, tím účinnější je tepelná izolace takového stavebního dílce.

Tepelný most  

Pojmem tepelný most se označují ta místa v budově, přes která se teplo rychleji dostává směrem ven, v porovnání se sousedními úseky. Tepelné mosty se často vyskytují na určitých stavebních konstrukcích, jako jsou balkóny, základové spáry zdiva, výklenky s radiátory, roletové skříně, okenní rámy a okenní překlady nebo místa napojení stropu.

Tepelná izolace

Tepelnou izolací se rozumí souhrnný pojem pro všechna opatření, která mají za cíl snížit předávání tepelné energie do vnějšího prostředí pomocí izolačních materiálů. Patří sem izolace vnějších stěn, stropů na jednotlivých podlažích, izolace podlah, sklepa, střechy, oken a utěsnění dveřních spár.

Tepelně izolační systém  

Tepelně izolační systém pro izolaci venkovních stěn sestává z izolačního materiálu, armovací vrstvy a vnější omítky. Jako izolační materiál se používá minerální vlna, tvrzená pěna z polystyrénu nebo polyuretanu, vakuové izolační desky a přirozené stavební materiály jako např. dřevěná vlákna, korek, konopí nebo rákos.

Tepelná vodivost

Tepelná vodivost udává schopnost izolačního materiálu propouštět tok tepla. Čím nižší je její hodnota, tím lepší je tepelná izolace.

Obrázková galerie: Izolace stěn ušetří spoustu energie

Pomocí vhodných opatření mohou majitelé domů snížit svoje energetické výdaje. Z hlediska energetické účinnosti jsou stavebníkům otevřené široké možnosti modernizace - izolace vnějších stěn, sanace oken nebo modernizace topné soustavy.

Chtěli byste izolací dosáhnout standardu nízkoenergetického domu? Potom byste měli zkontrolovat nepropustnost domu s tzv. Blower-Door měřicí metodou.

Nejlevnější varianta jak ušetřit náklady na vytápění a vytvořit příjemné prostředí pro bydlení, je kompletní vnější izolace stěn pomocí tepelněizolačního systému: na vnější stěně jsou izolační panely přilepeny a většinou připevněny hmoždinkami. Následuje armovaná spodní omítka a bílá nebo barevná vrchní omítka.

Velmi nenáročné na údržbu a trvanlivé, ale na druhou stranu nákladné řešení modernizace je dvoudílné zdivo. Zde jsou nosná stěna a režné zdivo (postavené na jednom základě) zajištěny talířovými hmoždinkami. Mezi dvěma vrstvami je zde prostor pro dodatečnou tepelnou izolaci.

Jednoduchá izolace mezi krokvemi může být provedena i šikovnými amatéry. U některých starých budov je hloubka krokve však nepostačující, aby se dosáhlo dostatečné tloušťky izolace a tím i odpovídající tepelné izolace. Řešení: izolace pod krokvemi (nosné latě nasaďte a vyplňte další vrstvu izolace) nebo krokve zdvojnásobte.